Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018. 

Voor medewerkers van Zorgbedrijf Vlaanderen geldt dit privacybeleid, dat deel uitmaakt van het arbeidsreglement. Het privacybeleid geldt voor werknemers, vrijwilligers en zelfstandigen. 

Klik hier voor de privacyverklaring van Zorgbedrijf Brasschaat

Algemeen

Waarom doen we dit? 

Zorgbedrijf Vlaanderen hecht veel belang aan uw privacy. Daarom vinden we het essentieel dat uw gegevens altijd respectvol worden behandeld en correct worden beschermd.  

Met deze privacyverklaring vertellen we u hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we ontvangen bij het aanbieden van diensten of verkopen van producten.  We verwerken deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons doorgeeft. We vertellen u ook hoe we hiermee omgaan op onze websites, zoals www.zorgbedrijfvlaanderen.been www.deschakel.be (webwinkel). 

Deze privacyverklaring is opgesteld ter uitvoering van deVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”). 

 

Wat doen we met persoonsgegevens? 

We ontvangen heel wat persoonsgegevens over onze gebruikers/klanten. Persoonsgegevens zijn al die elementen die informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare, levende natuurlijke persoon (hierna ook de ‘betrokkene’). 

Het zijn bijvoorbeeld: 

 • voor- en achternaam 

 • rijksregisternummer 

 • geslacht 

 • adres 

 • e-mailadres 

 • telefoonnummer 

 • bankrekeningnummer 

 • gezinssamenstelling 

 • geneeskundige getuigschriften 

 • foto’s 

 • IP-adres bij bezoek aan een van onze websites of gebruik van online toepassingen 

 • social media accounts 

 • gegevens over het klik- en surfgedrag online 

 • cookie ID 

 • informatie over de aard van de zorg- en ondersteuningsvraag 

 • de geboden (woon)zorg 

 • de kwaliteit van onze dienstverlening 

 • het effect van de zorg 

 • documenten die u zelf aanlevert om in aanmerking te komen voor bepaalde kortingen of prijzen 

 • documenten die u zelf aanlevert om aan te tonen dat u aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet 

Deze lijst is niet limitatief. Het kan ook gaan om gegevens van de mantelzorgers die voor iemand zorgen of van vertegenwoordigers van de klanten.  

Zorgbedrijf Vlaanderen verwerkt deze gegevens op verschillende manieren. We verzamelen, bewaren, wijzigen, vragen op, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden, geven door, wissen en vernietigen gegevens. Waarom en hoe we dat doen, wordt bepaald door Zorgbedrijf Vlaanderen, vereniging naar publiek recht met adres te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 35. Zorgbedrijf Antwerpen is dus de verwerkingsverantwoordelijke en wordt vertegenwoordigd door algemeen directeur Johan De Muynck. 

Wanneer we uw gegevens verwerken, kan dat gebeuren door verschillende afdelingen van Zorgbedrijf Vlaanderen. We kunnen gegevens ook delen met anderen met oog op die verwerking. Denk bijvoorbeeld aan brieven die we willen verzenden en waarvoor we de verzending uitbesteden of aan de verzending van de loonbrieven waarvoor we gebruik maken van een bestaand elektronisch platform. Als wij gegevens delen met derden-ontvangers, mag u erop rekenen dat Zorgbedrijf Vlaanderen er zich van verzekerd dat ook zij zich houden aan de privacywetgeving. We sluiten daarom altijd een zogenaamde verwerkersovereenkomst zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens ten allen tijde verzekerd is.  

Met een aantal organisaties werken we op regelmatige basis en delen we op regelmatige basis gegevens. Het gaat om ons sociaal secretariaat, overheidsinstanties, verzekeraars, verwante ondernemingen waarvan Zorgbedrijf Vlaanderen deelgenoot of aandeelhouder is (zoals Zorg+ VZW, Senso2me en Dienstenthuis) en ondernemingen waarmee nauwe samenwerkingsverbanden gelden (zoals Zorgbedrijf Brasschaat en Digipolis). Deze lijst is niet limitatief. 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

De verwerking – zowel de manuele als eventueel geautomatiseerde verwerking - van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden: 

 • wettelijke doelen of verplichtingen (bijvoorbeeld volgens het woonzorgdecreet 
  (art 67 in decreet van 2009 / art 59 in decreet van 2018) 

 • de uitvoering van precontractuele maatregelen 

 • de uitvoering van de overeenkomst 

 • de toestemming van de klant 

 • het gerechtvaardigd belang van de onderneming (zakelijke doelen). 

  

We verwerken de gegevens ook omwille van de volgende redenen: 

 • Om te voldoen aan de zorg- of ondersteuningsvraag van de klant, zijn vertegenwoordiger of mantelzorger. 

 • Om de zorg- of ondersteuningsvraag maximaal af te kunnen stemmen met andere zorg- of welzijnsactoren. 

 • Om het evoluerende zorg- of ondersteuningstraject van de klant te evalueren. 

 • Om gegevens en informatie aan de overheden te bezorgen om de overheid in staat te stellen het woonzorgbeleid af te stemmen op de evoluerende maatschappelijke behoeften en de kwaliteit van de geboden woonzorg te monitoren. 

 • Om zorg of ondersteuning te kunnen aanbieden op maat van de klant. 

 • Om de kwaliteit van onze diensten te monitoren. 

 • Om overeenkomsten voor te bereiden en correct uit te voeren. 

 • Om producten en diensten correct te kunnen factureren. 

 • Om suggesties, meldingen, klachten en complimenten te kunnen behandelen. 

 • Om onze algemene dienstverlening te kunnen optimaliseren 

 • Om de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers te kunnen waarborgen. 

 • Om bedrijfsgoederen te kunnen beveiligen. 

 • Om het arbeidsproces te kunnen controleren. 

 • Om als onderneming te kunnen blijven ontwikkelen. 

Als we uw persoonsgegevens willen verwerken of doorgeven aan andere derden om andere redenen dan de redenen die hierboven zijn opgesomd, vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Zorgbedrijf Vlaanderen bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om 

 • uw vraag te kunnen onderzoeken en beantwoorden 

 • een overeenkomst voor te bereiden, op te stellen en uit te voeren 

 • een verplichting na te leven die voortvloeit uit wet- of regelgeving 
  (bijvoorbeeld de wettelijke garantie op verkoop van producten) 

  

In een aantal gevallen bepalen andere voorschriften hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

 • wettelijke bewaringstermijn 
  (bijvoorbeeld de bewaringsplicht voor boekhouding of voor medische dossiers) 

 • een wettelijke verjaringstermijn die nog niet is afgelopen 
  (bijvoorbeeld 10 jaar voor het instellen van een persoonlijke rechtsvordering) 

 • een gerechtelijke procedure of eventuele beroepstermijnen die nog lopen 

 • bewaarinstructies voor OCMW’s, zoals goedgekeurd door het Rijksarchief, en waaraan ook Zorgbedrijf Vlaanderen zich dient te houden 

Deze termijnen kunnen worden verlengd indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. U kunt uw akkoord hiermee bovendien op elk moment intrekken.